top of page

Generelle vilkår

De følgende vilkår gjelder for Gretland Reno AS (GR) og tilhørende selskaper, med mindre noe annet er avtalt.

 

1.0 GR sine tjenester
GR forplikter seg til å utføre sine tjenester i samsvar med relevante lover og forskrifter, og iht. de betingelser som fremgår av denne avtalen. GR forutsetter at kunden i sitt arbeid overholder de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, tillatelser, krav og pålegg fra myndigheter som er nødvendig for utførelsen av GR sine oppdrag.

 

1.1 Adgang og tilgjengelighet til hentested/oppdragssted
Det er kundens ansvar å påse at det ikke finnes fysiske hindringer som vanskeliggjør GR sin utførelse av tjenesten. Om vinteren skal oppsamlingsutstyret være ryddet for snø, kjøreveien frem til hentestedet være brøytet, og om nødvendig strødd. Hvis hentestedet/oppdragsstedet ikke er tilgjengelig og GR således ikke kan utføre oppdraget, vil kunden bli belastet for bomtur (transportkostnad) og eventuelt leie av oppsamlingsutstyr eller annet materiell. For abonnementsavtaler vil kunden bli belastet med kostnader til ekstrahenting. Hvis GR må vente mer enn 5 minutter på å få utført oppdraget vil kunden bli belastet for dette (ventetid).

GR vil i det enkelte tilfelle vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre tiltak for å muliggjøre at oppdraget gjennomføres uten at kunden belastes for bomtur eller ventetid. Ved gjennomføring av slike tiltak belastes kunden for medgått arbeidstid for å rydde hindringen av veien. Dette vil normalt kun bli gjort dersom denne kostnaden vurderes som lavere enn bomtur eller ventetid.

Tilsvarende gjelder også for eventuelle andre forhold som kunden er ansvarlig for og som medfører ventetid. GR kan nekte å utføre et oppdrag hvor ventetiden overstiger 30 minutter.

 

1.2 Behandlingsprosedyrer og veiledning m.v.
Dersom annet ikke er avtalt skal hentestedet være på bakkeplan og ikke lenger enn 20 meter fra biloppstillingsplass. Avvik fra dette medfører fakturering av ekstra gangavstand.

Kunden plikter å sørge for at avtalt oppsamlingsutstyr ikke inne-holder andre materialer enn det som er avtalt eller det opp-samlingsutstyret er ment for. Hvis det skulle forekomme avvik fra dette, vil sorteringsgebyr og omklassifiseringsavgift påløpe. Kunden plikter å gi de nødvendige opplysninger om materialet til GR, samt håndtere det i samsvar med GR sine anvisninger.

GR har rett til å kontrollere materialet før henting, og kan nekte å frakte dette vekk dersom innholdet er i strid med avtalen eller myndighetenes bestemmelser. GR plikter i slike tilfeller umiddelbart å varsle kunden.

Det må aldri kastes eksplosivt eller radioaktivt materiale i noe av GR sitt oppsamlingsutstyr. Risikoavfall skal kun samles i spesielt tilpasset og merket oppsamlingsutstyr.

 

1.3 Utplassering av oppsamlingsutstyr
GR skal utplassere det avtalte oppsamlingsutstyr hos kunden etter kundens nærmere anvisning. Kunden skal påse at oppsamlingsutstyret plasseres på en slik måte at det ikke skader eller er til vesentlig sjenanse for tredjemann. GR skal godkjenne plasseringen av utstyret. Fylling av materialet i oppsamlingsutstyret gjøres av kunden. Ønsker kunden å endre plassering av oppsamlingsutstyr, skal GR skriftlig informeres om dette i forkant.

 

1.4 Gateleie
Der hvor det er innført gateleie, må kunden søke om tillatelse til parkering på offentlig grunn. GR kan bistå i forhold til søknader om dette. GR vil da viderefakturere den kommunale avgift pr. dag, samt et administrasjonsgebyr iht. den til enhver tid gjeldene sats.

 

1.5 Ekstra kostnader
Ekstra kostnader som påløper under utførelse av tjenesten vil bli belastet kunden iht. gjeldende satser. Dette kan f.eks. være bomringavgift, fergekostnader, avvik i lasten, overtid, ekstra avfall, hjelpemann. Dette gjelder både for utførelse av enkeltoppdrag og ved rute-kjøring.

 

1.6 Oppfylling av oppsamlingsutstyr
Oppsamlingsutstyret må ikke fylles ut over sin høyde eller bredde eller tillatte vekt. Det må heller ikke fylles tyngre enn det som tillates for transport av gods på aktuell kjørestrekning. GR kan nekte å utføre oppdrag dersom dette ikke overholdes.

 

1.7 Ansvar for oppsamlingsutstyr
Kunden har vanlig omsorgsplikt for oppsamlingsutstyret og kan bli erstatningsansvarlig for eventuell skjødesløs behandling både overfor GR og tredjemann. Kunden har ansvar for avfallets innhold og at det er sortert riktig i henhold til forskriftene om sortering. Oppsamlingsutstyr med lokk må lukkes når det ikke er i bruk. Oppsamlingsutstyr på hjul må sikres mot utilsiktet bevegelse.

Det må påses at oppsamlings- og komprimatorutstyr ikke plasseres slik at det kan velte. Nødvendig vask innvendig/ utvendig er kundens ansvar.

Kunden er ansvarlig for at alle offentligrettslige regler som gjelder for utstyr lokalisert inne i Miljøsafe overholdes, f. eks. at kontroll er utført i tråd med forskrift om brannforebygging (FOR 2015-12-17).

 

1.8 Sikring av last på pall
Ved lasting på pall er kunden ansvarlig for at godset er forsvarlig stablet og sikret på pallen. Om det er fare for at godset kan forskyve seg og påføre skade skal dette sikres med stroppeband, plast eller annen tilstrekkelig sikring. Dersom dette ikke er gjort på en tilfredsstillende måte kan GR avvise å utføre oppdraget og kunden kan bli belastet for oppdraget i sin helhet.

 

1.9 Priser
Prisene er katalogisert på type container og avfall, gå til fanen merket containere og velg rett container og avfallsfraksjon. Dersom annet ikke er avtalt kan prisene endres uten forutgående varsel. Om ikke annet er avtalt gjelder alle varepriser levert GR sine anlegg.

 

2.1 Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelsene på faktura/kreditnota er netto pr. 14 dager. Abonnement faktureres kvartalsvis på forskudd.

Ved for sen betaling, beregnes forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende lov om rente ved forsinket betaling fra forfallsdato og til betaling skjer.

 

2.2 Fakturering av avviksgebyrer
Dersom ikke annet er avtalt gjelder våre definerte standarder for både varer, tjenester og utstyr. Disse er gjort tilgjengelig på denne hjemmeside. Avvik fra definert standard eller våre generelle vilkår blir belastet kunden iht. gjeldende avviks-bestemmelser.

For å dekke våre kostnader knyttet til fakturering vil kunden bli belastet med administrasjonsgebyr iht. gjeldende sats.

 

2.3 Tidspunkt og rutiner for henting av avfall og utførelse av oppdrag
GR vil tilstrebe å utføre oppdrag til avtalt tid. Hvis dette likevel ikke lar seg gjøre skal GR så langt det er praktisk mulig varsle kunden og avtale nytt tidspunkt for utførelse av oppdrag. GR fraskriver seg imidlertid et hvert ansvar for mulige tap/krav som følge av manglende henting/utførelse av oppdrag.

Dersom et oppdrag er avtalt utført til fast tidspunkt, og dette faller på en offentlig fridag eller en bevegelig helligdag, kan GR endre tidspunkt for henting av avfallet til den foregående eller påfølgende virkedag uten forutgående varsel til kunden.

Ved fastoppdrag på tømming av beholdere belastes kunden for tømming av samtlige beholdere som er meldt inn som fastoppdrag på hentestedet.


2.4 Bestilling av oppdrag
Bestilte oppdrag vil normalt bli utført påfølgende virkedag. Når kapasiteten tillater det kan GR etter avtale utføre oppdrag innen 2 timer (hasteoppdrag) mot et tillegg i prisen.

Hvis det er avtalt at et oppdrag skal skje ved tilkalling fra kunden, kan tilkalling skje pr. telefon, e-post, app eller via bestillingsfunksjonaliteten på våre internettsider.

 

2.5 Flytting av oppsamlingsutstyr ved særskilte begivenheter
Kostnader som påløper ved pålegg fra det offentlige om flytting av oppsamlingsutstyr i forbindelse med 17. mai-feiring, statsbesøk og andre lignende begivenheter, og som GR ikke har herredømme over, skal dekkes av kunden.

 

2.6 Underentreprenører
GR har rett til å benytte seg av underentreprenører ved utførelse av arbeid iht. nærværende kontrakt. Disse skal følge de samme krav til prosedyrer mv. som fremgår av avtalen.

Kunden skal imidlertid i alle spørsmål som gjelder avtalen forholde seg direkte til GR og ikke til underentreprenøren.

 

2.7 Abonnement
Abonnement er en tjeneste som er ment for kunder med stabile avfallsvolumer og jevn avfallsstrøm. Basert på fast tømme-intervall, fast antall beholdere og et beregnet avfallsvolum faktureres kunden forskuddsvis et fast beløp pr. kvartal eller halvår. Endring eller oppsigelse må meldes senest en måned før utløpet av inneværende abonnementsperiode. Endringen gjøres gjeldende fra neste abonnementsperiode. Fakturert beløp vil ikke bli kreditert.

 

2.8 Forsikring
GR skal holde eget materiell og utstyr brann- og skadeforsikret i hele avtaleperioden. Dersom STS sitt materiell påføres skade som følge av forhold som kunden svarer for, skal skaden dekkes av kunden. GR sin forsikring dekker ikke slike tilfeller.

 

2.9 Kvalitetskrav
Kvalitetskrav knyttet til de ulike materialer og nærmere beskrivelse av oppsamlingsutstyr finnes i på denne hjemmeside. Med henvisning til konsesjoner gitt for GR sine anlegg er det ulovlig å levere følgende sammen med annet avfall i en restavfallscontainer: EE-avfall, radioaktivt avfall, smittefarlig avfall, våtorganisk avfall, farlig avfall (herunder batterier), flytende avfall, gips, dekk, impregnert trevirke, masser og isolasjon. Denne type avfall må ha egne containere og sorteres som rene fraksjoner.

Det er ikke tillatt å kaste avfall i sorte eller fargede avfallssekker som ikke er transparente. 

Avvik vil bli belastet med avviksgebyrer iht. gjeldene satser og eventuelle merkostnader forbundet med omklassifisering eller ekstra sortering vil kunne belastes kunden. Det kan forekomme enkelte lokale avvik fra dette.

 

3.1 Disposisjonsrett på avfallet
Kunden er i henhold til myndighetenes bestemmelser ansvarlig for avfallet frem til sluttdisponering har funnet sted. GR har disposisjonsretten på det innsamlede materiale etter avhenting hos kunden og styrer hvor dette skal leveres, behandles og sluttdisponeres. GR vil gjøre dette i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

 

3.2 Rapportering
Partene skal holde hverandre underrettet om forhold som har betydning for gjennomføringen av avtalen og søke å utbedre feil og mangler fortløpende.

 

3.3 Tap av nøkkel
Dersom nøkkel som kunden har utlevert til GR skulle komme bort, erstattes kun kostnadene til kopiering av ny nøkkel. Kostnader forbundet med utskifting av låsesystemer eller andre eventuelle følgetap erstattes ikke.

 

3.4 Mislighold
Det foreligger mislighold av hele eller deler av avtalen dersom en av partene ikke oppfyller avtalens bestemmelser og dette ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for. Med mindre annet følger av denne avtalen, kan hver av partene ved mislighold påberope de misligholdsbeføyelser som følger av alminnelige kontraktsrettslige regler, herunder krav om utbedring, prisavslag og erstatning.

GR har til enhver tid rett til å stanse oppdrag på grunn av ikke uvesentlig kvalitetsavvik eller på grunn av manglende dokumentasjon på hva avfallet består av.

Ved betalingsmislighold har GR rett til å suspendere sine tjenester under avtalen inntil kunden har betalt.

GR kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kunden. GR kan også heve avtalen hvis (i) det foreligger risiko for eller at kunden innleder eller gjeldsforhandlinger eller kommer under akkord- eller konkursbehandling eller (ii) det foreligger mistanke om eller at kunden er involvert i bedrageri eller korrupsjon - eller andre grove misligheter som ødelegger tillitsforholdet mellom partene på en uopprettelig måte. Erklæring om heving skal skje skriftlig.

Dersom kunden mener det foreligger mangler ved oppdragets utførelse, plikter kunden å reklamere skriftlig til GR innen 10 dager fra mottatt faktura. Reklamasjoner som ikke er mottatt av GR innen 10 dager, anses for sent fremsatt og vil bli avvist.

Dersom kunden påføres et økonomisk tap som følge av uaktsomhet eller feil fra GR, kan kunden kun kreve sitt direkte tap erstattet. Det økonomiske ansvaret til GR overfor kunden er i alle tilfeller oppad begrenset til verdien av den enkelte oppdrag.

 

3.5 Spesialbestilt utstyr
Det skal tegnes en egen avtale som regulerer varighet i de tilfeller GR har spesialbestilt utstyr for en enkelt kunde. Dersom slik egen avtale ikke er tegnet og kunden ønsker å avvikle avtalen, skal GR sine merkostnader til terminering av det spesialbestilte utstyret dekkes av kunden.

 

3.6 Endringer og tillegg
GR har rett til å foreta de endringer i avtalen som er nødvendige for at den til enhver tid skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 

3.7 Bemanning
Partene skal påse at arbeid under avtalen blir utført av kvalifisert personell og at arbeidet utføres etter gjeldende lover og forskrifter.

 

3.8 Særvilkår
Ovenstående standard betingelser kommer til anvendelse mellom partene med mindre noe annet skriftlig fremgår av avtalen som er tegnet mellom partene.

 

3.9 Særskilte bestemmelser for farlig avfall
GR vil besørge innsamling, transport og destruksjon i samsvar med gjeldende lover, regler og gitte tillatelser. Transport av farlig avfall skal skje iht. det til enhver gjeldende ADR-reglement (Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods).
Kunden plikter å gi nødvendige opplysninger om avfallet, samt håndtere dette i samsvar med GR sine anvisninger og gjeld-ende regelverk. Kunden har ansvaret for utfylling og signering av deklarasjonsskjema. GR kan avvise leveranser av farlig avfall som ikke er korrekt og forskriftsmessig deklarert. Kunden har ansvaret for skader og tap som måtte oppstå som følge av feilaktig håndtering eller deklarering fra hans side.

Alt farlig avfall skal være forskriftsmessig emballert. All emballasje for farlig avfall må være uskadet, ikke overfylt, merket med avfalls-stoffnummer, EAL-kode og deklarasjonsnummer. Kunden plikter å sørge for at avtalt oppsamlingsutstyr ikke inneholder andre avfallstyper enn avtalt og påse at ulike typer farlig avfall ikke blir blandet. Dette må kunne dokumenteres i form av analyser eller annen relevant informasjon Oppsamlings-utstyret for farlig avfall skal være plassert slik at uvedkommende og dyr ikke har adgang til avfallet. Videre skal det plasseres slik at brannforskriftene ivaretas.

GR har rett til å ta prøver av leveransen og gjennomføre nærmere analyser. Dersom det viser seg å være avvik i forhold til deklarasjonen vil kunden bli belastet for alle kostnader knyttet til både prøvetaking, analyser, sluttdisponering og eventuelle ekstra frakter.

 

4.1 Særskilte bestemmelser for EE-avfall
Kunden er ansvarlig for at EE-avfall ikke blandes med annet avfall. EE-avfallet skal være sortert i henhold hovedgruppene på lastes i egnede lastebærere (bur, kasser etc.) for den gitte varegruppe, og håndteres med varsomhet, så ikke avfallet knuses og skadelige miljøgifter lekker ut eller kommer på avveie. Lyspærer, sparepærer og lysrør må lagres i lukkede kasser, og ikke blandes med annet EE-avfall. For usikkerhet rundt sorteringsgrupper og egnede lastebærere, se renas.no eller ta kontakt med kundeansvarlig for veiledning.

 

4.2 Særskilte bestemmelser metaller
Dersom ikke annet er avtalt, forutsettes et maksimumsinnhold på 15 % avfall i komplekst jern. Med avfall menes vedheng og ikke fritt avfall. Fritt avfall vil bli utsortert, veid ut og fakturert etter gjeldende priser for avfall.


Ved levering av kabel fastsettes pris på bakgrunn av metall-innhold og type metall. Kabel med fett-/oljeinnhold eller farlig avfall prises og håndteres etter avtale.

 

4.3 Anti-korrupsjon
Kunden skal ikke gi eller tilby noen form for betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder/fordeler til GRs ansatte, representanter, partnere eller nært tilknyttede personer i den hensikt å direkte eller indirekte påvirke måten personen utfører sitt arbeid på. På tilsvarende måte skal ingen selskaper i GR eller dets ansatte gi eller tilby betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder til kunden eller dennes samarbeidspartnere i den hensikt å påvirke måten kunden eller kundens samarbeidspartnere utfører sine plikter på. Det er tilstrekkelig at en forespørsel eller et tilbud om en korupsjonshandling blir fremsatt for at handlingen skal være ulovlig. Det er altså ikke en forutsetning at den utilbørlige fordelen tilfaller personen som det blir forsøkt å utøve påvirkning på. Ethvert forsøk på slike handlinger vil bli anmeldt.

Gaver og andre tjenester/ytelser til GRs ansatte, representanter, partnere eller nært tilknyttede personer skal unngås og kan bare bli gitt i den grad de er ubetydelige, både i verdi og frekvens, og under forutsetning av at tid og sted er passende. Gaver, bespisning og underholdning skal ikke tilbys i tilknytning til anbud, tilbudsevaluering eller tildeling av kontrakter.

GR skal alltid betale reise og opphold for sine ansatte.


4.4 Aksept.
Et tilbud fra GR anses som akseptert av kunden ved signering av avtale eller ved kundens første bestilling av oppdrag. Dersom kundeforholdet har vært inaktivt i mer enn 2 år kan avtalen ikke påberopes av kunden. Dersom det oppstår tvist om partenes plikter, krav og rettigheter skal tvisten søkes løst ved forhandling. Dersom tvisten ikke løses etter forhandling har partene med dette avtalt Sarpsborg som rett verneting.

 

4.5 Vesentlig endring i rammebetingelser
Ved vesentlige endringer i de offentlige rammevilkårene for partenes virksomhet, så som ved endringer/endret praktisering av lover, forskrifter, avgifter, krav og pålegg, og som medfører at de økonomiske forpliktelsene for en av partene endres vesentlig i forhold til det som gjaldt ved inngåelse av avtalen, kan hver av partene kreve reforhandling av avtalen.

 

4.6 Voldgift
Denne avtalen er regulert av norsk rett.

Dersom det oppstår uenighet mellom partene i anledning avtalen eller gjennomføringen av et oppdrag, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, skal saken avgjøres ved voldgift i henhold til Voldgiftslovens bestemmelser.

 

4.7 Force majeure
Dersom avtalens eller et oppdrags gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres på grunn av hendelser som etter norsk rett regnes som force majeure, suspenderes den rammede parts forpliktelser så lenge forholdet varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, krig eller krigslignende tilstand, streik, naturkatastrofer, sabotasje, samt en tvingende beslutning fattet av offentlig myndighet eller domstol.

Den part som vil påberope seg force majeure skal omgående informere den annen part om årsaken til force majeure situasjonen, forventet varighet, samt informere når situasjonen er opphørt. I tilfeller av force majeure skal hver av partene bære sine egne kostnader forbundet med force majeure situasjonen.

Personvernerklæring for GR.

Ditt personvern er viktig for GR og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i GR skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du som kunde eller leverandør har når personopplysninger om deg er registrert hos oss.

 

Behandlingsansvarlig 

Konsernsjefen i GR AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av virksomheten. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til direktør for organisasjonsutvikling og compliance.

 

Denne personvernerklæringen gjelder for GR AS og alle datterselskaper hvor GR AS er behandlingsansvarlig i henhold til Styringspolicy for datterselskaper.

 

Vår behandling av personopplysninger .

GR behandler personopplysninger i forbindelse med kunde- og leverandørforhold. Nedenfor følger en oversikt over vår behandling av personopplysninger knyttet til kunder og leverandører. GR en egen personvernerklæring for ansatte.

 

Kundeopplysninger.

GR behandler personopplysninger om våre kunder i forbindelse med leveranse av varer og tjenester.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

 

Vi bruker informasjon som vi lagrer om deg til følgende formål:

Levere produkter og tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere produkter og tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med å gjennomføre leveranse av produkter og tjenester du bestiller av oss levering av innhold når du etterspør det. For eksempel e-post til mottaker som har meldt seg på nyhetsbrev eller abonnement på bloggoppdateringer identifikasjon av kunder, fakturering og betalingsoppfølging, feilretting, kundeservice, klagebehandling og kontrolltiltak.

 

Utvikling og analyse:

Vi behandler personopplysninger for å forbedre og videreutvikle våre produkter, tjenester og digitale kanaler.

 

Salg og markedsføring:

Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring, herunder
- Å lage målgrupper for markedsføring
- Å tilpasse og rette markedsføringen, eksempelvis ved å gi anbefalinger eller målrettet innhold i våre digitale kanaler.
- Utsendelse av nyhetsbrev og andre former for direkte markedsføring når dette er tillatt
Markedsanalyser, kundetilfredshetsundersøkelser o.l.
- Å «vaske» kontaktinformasjon mot registrene til Facebook, Google og andre digitale aktører slik at vi kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene

 

Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester:

Vi vil kunne behandle personopplysninger for å sørge for god sikkerhet i våre digitale kanaler. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk

 

Overholdelse av lovbestemmelser:

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f.eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning

 

Andre formål du har samtykket til:

Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til

 

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle avtaler/kontrakter med våre kunder. Vi behandler også personopplysninger basert på samtykke. Når behandlingen skjer basert på samtykke, kan du trekke samtykket tilbake når som helst ved skriftlig henvendelse.

 

Hvordan samler vi personopplysninger?
Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke kommunikasjonskanaler du benytter, samt hvilke opplysninger du gir oss ved kjøp, registrering eller i andre relevante sammenhenger.

 

Vi samler inn personopplysninger som:
Du oppgir til oss for eksempel når du kjøper eller registrerer deg for våre tjenester, abonnerer på våre nyhetsbrev og blogger, fyller ut et skjema, eller kontakter oss registreres automatisk når du bruker våre digitale kanaler.

 

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester fordi vi eksempelvis ikke kan fakturere deg for tjenestene eller sende deg informasjon du ber om.

 

Vi har profiler/sider i sosiale medier. Når du besøker disse sidene, eksempelvis vår selskapsside på Facebook, vil det sosiale mediet, eksempelvis Facebook, behandle dine personopplysninger og bruke informasjonskapsler. Mer informasjon om hvordan det sosiale mediet behandler personopplysninger og hvordan de bruker cookies finner du i det respektive sosiale mediet, eksempelvis Facebook sine sider for Personvern og Informasjonskapsler. I noen tilfeller kan vi via det sosiale mediet bruke disse opplysningene til å vise deg målrettede annonser.

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?
Vi kan behandle personopplysninger innen følgende kategorier:

Grunnleggende informasjon, for eksempel navn, arbeidsgiver, stillingstittel og kontaktopplysninger
Demografisk informasjon, for eksempel fødselsdato
Opplysninger om kundeforholdet, for eksempel ordreopplysninger, betalingsopplysninger og kontakt med kundestøtte
Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, for eksempel teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre digitale kanaler (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.). Les mer under «Navigasjonsinformasjon» som beskriver dette grundigere
Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker, for eksempel informasjon om brukers identitet og passord
Eventuelle andre opplysninger som er lagret på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi lagrer og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke

Våre digitale kanaler er ikke ment for, eller rettet mot, barn under 13 år. Vi lagrer ikke bevisst informasjon om barn under 13 år. Hvis du mener vi har lagret opplysninger om et barn under 13 år, kan du kontakte oss skriftlig slik at vi kan slette informasjonen.

 

Navigasjonsinformasjon
Informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier i våre digitale kanaler. Informasjonskapsler hjelper oss til å fastslå hvilke deler av våre digitale kanaler som er mest populære, herunder hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett.

 

Du finner oppdatert informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler her.
Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert om deg og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller iht. samtykke du har gitt oss.

Ved å bruke våre digitale kanaler med en nettleser hvor innstillingene gjør det mulig å lagre cookies på enheten, samtykker du til vår bruk av cookies.

 

Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (for eksempel Facebook sine sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsteder er underlagt tredjepartens personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis.

 

Loggfiler
Informasjon om din enhets spesifikasjoner, programvare og ditt besøk samles inn automatisk av oss. Denne informasjonen kan for eksempel inkludere IP-adressen din, type nettleser, domenenavn, internettleverandør, filer sett (HTML-sider, grafikk e.l.), operativsystem, tilgangstid og hvor du ankom våre digitale kanaler fra.

Sporingspiksler (F.eks Clear gifs, web beacons, web bugs)

 

Vi bruker sporingspiksler (også kalt for clear gifs, web beacons, web bugs), som hjelper oss med å forbedre våre digitale kanaler, ved å fortelle oss hvilket innhold som blir vist. Sporingspiksler er små grafikkelementer med en unik identifikator, lik funksjonen til informasjonskapsler, og brukes til å spore atferden til brukere på nett. I motsetning til informasjonskapsler som er lagret på brukerens harddisk, er sporingspiksler usynlig bakt inn i våre digitale kanaler eller i e-poster. Dette lar oss måle effekten av markedsføringen vår. Vi knytter informasjonen vi samler opp fra e-poster til kundens personlige informasjon.

 

Reklame
Vi kan bruke tredjepartsselskaper når vi annonserer på nett. Disse selskapene bruker informasjonskapsler og sporingspiksler til å samle inn informasjon om aktivitetene dine på denne og andre nettsider for å tilby deg målrettet reklame basert på interessene dine. Hvis du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon med formål om å gi deg målrettede annonser, kan du avregistrere deg via dette nettstedet: http://www.youronlinechoices.eu/.
Husk at dette ikke skjermer deg for enhver form for reklame. Du vil fortsatt eksponeres for generisk reklame.

 

Leverandøropplysninger

GR behandler også personopplysninger om våre leverandører i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester. Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle avtaler/kontrakter med våre leverandører. Opplysningene kan i særskilte tilfeller også benyttes i forbindelse med kontrolltiltak.

 

Personopplysninger som behandles i denne forbindelse er blant annet kontaktinformasjon til personer hos våre leverandører, herunder grunnleggende informasjon, for eksempel navn, arbeidsgiver, stillingstittel og kontaktopplysninger. Ved kjøp av tjenester fra bemanningsbyrå behandles også personopplysninger om de innleide, så som personalia, utdannelse, kompetanse, evalueringer og pårørende. I slike tilfeller inngås databehandleravtale med bemanningsbyrået.

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi er underlagt.

 

Personopplysningene lagres så lenge du har en aktiv relasjon til oss eller våre digitale kanaler, eller til du selv ber oss om å glemme deg og slette lagret informasjon om deg. Vi definerer en relasjon til oss eller våre digitale kanaler som å (i) være kunde eller leverandør av oss, (ii) ha samtykket i å motta markedsføringsinformasjon fra oss, (iii) aktivt bedt om kontakt med oss via sosiale medier, telefon, meldinger eller elektroniske skjemaer, (iv) vært aktiv i våre digitale kanaler etter du har gitt ditt samtykke. Relasjonen defineres som aktiv dersom den har vært utøvd i løpet av de siste 24 måneder. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.

 

Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.
Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

 

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller utveksles personopplysninger mellom selskapene i GR-konsernet.

 

Vi vil også kunne oppgi personopplysninger til:

Databehandlere som arbeider som underleverandører for oss og behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss. Vi tar særlige forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med disse vilkårene og norsk personvernlovgivning, og særlig der databehandleren er lokalisert i et land utenfor Norge eller EU/EØS-området

 

Andre parter med ditt samtykke

Vi kan også utlevere informasjon:

I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.

 

I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f.eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av våre eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap. I dette tilfellet vil du bli varslet via e-post og/eller se et varsel i våre digitale kanaler om eventuelle endringer i eierskap, bruk av din personlige informasjon og valg du måtte ha angående din personlige informasjon

 

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.
 

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig utfører risikovurderinger, revisjoner av underleverandører og gjennomgår ulike faktorer som tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sørge for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

 

Dine rettigheter.

Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning, har du rett til å:

- Vite hvilken informasjon vi har registrert om deg.
- Kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes
- Trekke tilbake eller begrense eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg

GR har ikke et eget personvernombud. Spørsmål, innsigelser eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til emil@gretlandreno.no

 

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).
Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på sarpsborgcontainerutleie.com

bottom of page